Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HAPPIFIT

Definities

– De organisatie HAPPIFIT, 

– Trainer: diegene die de ontvangst en de les verzorgt.

  Deelnemer/ lid: natuurlijk persoon (m/v) welke deelneemt aan activiteiten bij HAPPIFIT en op wiens naam het lidmaatschap is   geadministreerd. 

– Trainin: Software die HAPPIFIT gebruikt voor ledenadministratie.

 ARTIKEL 1 :  HAPPIFIT

 Kvk nummer:  52790371

BTW nummer:  NL231133194B01

Adres:  Grote Beer 46 B 1188 BB Amstelveen 

Bankrekening:  NL84 TRIO 0320 1689 48

Website:  www.happifit.nl

Email:  welkom@happifit.nl

ARTIKEL 2: AANMELDING EN TOEGANG

 1. De aanmelding voor HAPPIFIT vindt plaats door een account aan te maken op Trainin en een strippenkaart en/of abonnement aan te schaffen.
 2. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat je een account hebt aangemaakt op Trainin en je deze voorwaarden hebt geaccepteerd.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN  EN BETALING

 1. Een lidmaatschap bij HAPPIFIT geldt vanaf de ingangsdatum, met stilzwijgende verlenging van telkens eenzelfde periode. Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.
 2. Een lidmaatschap blijft geblokkeerd indien, en voor zolang, niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer wordt bovendien de toegang tot activiteiten van HAPPIFIT  geweigerd. HAPPIFIT is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 3. Eenmaal aangekochte strippenkaarten worden niet gewijzigd. Happifit houdt het recht voor om nieuw type strippenkaarten en abonnementen aan te bieden met bijbehorende voorwaarden en tarieven.
 4. Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van blessures of langdurige ziekte kan uw abonnement worden ‘bevroren.
 5. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van activiteiten waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.
 6. Wanneer HAPPIFIT geen lessen aanbiedt omwille van vakantie op het sluiten van de sportclub, kan u de gemiste lesmomenten inhalen in dezelfde maand. Dit enkel wanneer u hier afspraken over maakt met HAPPIFIT en lesplaatsen zijn toegezegd.
 7. Indien je verhinderd bent deel te nemen aan een les dien je dit minimaal 24 uur voordat de les aanvangt via de app van Trainin door te geven om je tegoed niet verloren te laten gaan voor die les

ARTIKEL 4: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, ongeacht de reden, geschiedt door in de app van Trainin een “verzoek lidmaatschap beëindigen” in te dienen. Enkel een mondelinge opzegging of een email volstaat niet. Er geldt een minimale opzegtermijn van een maand, per eind daarop volgende maand met in achtneming van de minimale contracttermijn.
 2. U ontvangt een bewijs van opzegging per email retour van HAPPIFIT
 3. HAPPIFIT behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende contractstermijn vervalt.

 ARTIKEL 5: HAPPIFIT LIDMAATSCHAP

 1. Overdraagbaarheid: het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan anderen, tenzij anders is overeengekomen met VELUWE FIT. Voorbeeld: zomeractie.
 2. Uw lidmaatschap kan enkel gewijzigd worden met ingang van de nieuwe incasso periode.

ARTIKEL 6: HET ROOSTER

    1 overmacht wegens ziekte van een instructeur behoudt HAPPIFIT zich het recht voor om een training te annuleren. of te verplaatsten naar een ander datum. U mag er van uitgaan dat wij er alles aan doen om de les te laten doorgaan. Indien dit toch niet lukt wordt de betaling opgeschort.

  2 De training gaat altijd door tenzij er sprake is van gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer en gladheid of    overheidsingrijpen. Als de weersverwachting op tijd gevaarlijk weer aangeeft wordt de training op tijd geannuleerd. Indien slecht weer onverwacht komt (binnen 24 uur) kan er mogelijk geen restitutie plaatsvinden van de gemiste les. Indien mogelijk kunt u een les dezelfde maand inhalen op basis van beschikbaarheid.

ARTIKEL 7:  BLESSURES EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het beoefenen van sport- en bewegingsactiviteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma  en/of activiteiten, die deel uitmaken van HAPPIFIT, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 2. Zowel HAPPIFIT, de gastheer, als de beheerder van de lesaccommodatie/omgeving aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 3. De deelnemer zal zowel HAPPIFIT als de beheerder van de accommodatie vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
 4. Zowel HAPPIFIT als de beheerder van de accommodatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 5. Wanneer een lid van HAPPIFIT eigendommen of materialen van HAPPIFIT kapot maakt door grove nalatigheid of misbruik van materialen, kan het lid aansprakelijk worden gehouden voor de kosten die daar uit voortvloeien. Normaal gebruik van attributen valt hier buiten.

 ARTIKEL 8: TOEPASSING RECHT, WIJZIGING EN SOCIAL MEDIA

 1. Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen ter van deze overeenkomst of de uitvoering ervan is bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen.
 2. De trainer is bevoegd, binnen de grenzen der redelijkheid, onderhavige voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Ik ben er bewust van dat HAPPIFIT foto’s en video’s gebruikt voor marketing en communicatie doeleinden. Ik geef daarom toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s waarom ik te zien ben voor online en offline toepassingen zoals website, sociale media, of drukwerk zoals posters en/of flyers.

ARTIKEL 9: ZIEKTE, VERHUIZING, ZWANGERSCHAP, OVERLIJDEN OF BLESSURE LEED

 1. Ziekte: Als u voor een periode langer dan 12 weken wegens ziekte, een blessure (of zwangerschap) niet in staat bent deel te nemen aan HAPPIFIT activiteiten, kan uw lidmaatschap worden stopgezet. Dit met een maximale periode van 6 maanden. En enkel met bewijs van uw huisarts of fysiotherapeut.
 2. Wanneer u zwanger bent kunt u, onder begeleiding van ons, nog lang door sporten. Wenst u toch uw deelname aan HAPPIFIT lessen te beëindigen dan dient u uw abonnement stop te zetten of te pauzeren. U kunt wel lid blijven. 
 3. Wanneer u, of de persoon die u wettelijk vertegenwoordigt, komt te overlijden vervallen alle contractuele verplichtingen. Op voorwaarde van het feit dat HAPPIFIT op de hoogte wordt gesteld.
 4. Een stopzetting (of ‘bevriezing‘) van een abonnement geldt nooit met terugwerkende kracht. En kan alleen door het overleggen van een diagnose of doktersattest.
 5. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.

 ARTIKEL 10: KLACHTEN

 1. In geval van klachten met betrekking tot HAPPIFIT dient de deelnemer zich in eerste instantie altijd te wenden tot HAPPIFIT.
 2. De deelnemer wordt geacht bij inschrijving op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en hiernaar te handelen. 

 AKTIKEL 11: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Happifit.
 2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.